ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Затверджено: м. Прилуки

Наказом № 01/05-19 від 01.05.2019р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «ТІМ»,

зареєстроване в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій 29.01.2009 року згідно з рішенням НКРЗІ №1328 та яке діє на підставі Ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації , реєстраційний номер №001050 від 23.08.2018 року, надалі - "Оператор", в особі Директора Поломарчука Олександра Анатолійовича, який діє згідно з Статутом Товариства, з одної сторони, та

"Провайдер", Сухрин Юлія Анатоліївна, що діє на підставі Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань , надалі - «Провайдер» з другої сторони,

"Провайдер", Горбель Олександр Олександрович, що діє на підставі Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, надалі -«Провайдер» з другої сторони,

"Провайдер", Барнаш Людмила Василівна, що діє на підставі Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, надалі -«Провайдер» з другої сторони,

Та будь-яка фізична особа або суб'єкт господарювання, які знаходяться на території поширення телекомунікаційної мережі Оператора, які підключаються до телекомунікаційних послуг , (надалі Послуги), надалі - «Абонент», з третьої сторони, разом при спільному згадуванні - «Сторони», уклали даний Публічний Договір, надалі - «Договір», про наступне:

Терміни та їх визначення, що вживаються в Договорі

Провайдер - суб'єкт господарювання, який внесений в реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій та на договірних засадах надає абонентам можливість доступу до мережі Інтернет.

Оператор - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.

Абонент - споживач Послуг (юридична або фізична особа - власник квартири чи будинку або квартиронаймач з письмового дозволу власника), який отримує їх на умовах даного Договору, чинних Тарифах та інших умовах, що регулюють індивідуальні умови надання та отримання Послуг.

Телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Технічні умови – перелік необхідних технічних складових та наявних технічних засобів комунікацій та інших ресурсів Телекомунікаційної мережі, які необхідні для технічної можливості надання Послуг Абоненту.

Технічне обслуговування - комплекс заходів, що вживаються Оператором для забезпечення робочого стану Телекомунікаційної мережі.

Абонентське відгалуження - ділянка кабельної мережі, яка з'єднує обладнання Абонента (комп'ютер чи інше обладнання) з точкою підключення до Телекомунікаційної мережі. Абонентське відгалуження є власністю Оператора.

Місце надання послуги - визначена Абонентом і зафіксована у Заявці-замовленні про приєднання до публічного договору адреса, за якою він хоче отримувати Послуги. Заявка-замовлення про приєднання до Публічного договору (для Абонентів - фізичних осіб) - документ, який визначає індивідуальні умови надання та отримання Послуг. Невід'ємною частиною заявки замовлення про приєднання до публічного договору є документи, які регламентують порядок, умови надання та отримання Послуг, Додаткових послуг і є обов'язковими для ознайомлення та виконання Абонентом, зокрема:

  • Правила акцій (у разі замовлення Послуг на умовах акції);
  • Тарифи та Додаткові послуги;
  • Порядок розрахунків за телекомунікаційні послуги.

Абонентна плата - фіксований платіж, який Провайдер встановлює для Абонента за доступ до Послуг на постійній основі протягом календарного місяця.

Послуга доступу до мережі Інтернет - Телекомунікаційна послуга, змістом якої є надання Абоненту за місцем надання Послуги доступу (можливості використовувати) до інформаційних і комунікаційних ресурсів світової мережі Інтернет.

Тарифи – щомісячна вартість послуги з доступу до мережі Інтернет відповідно до технічних параметрів. Перелік наведений на веб - сайті https://tim.ua/ .

Додаткові послуги - послуги чи роботи, які можуть надаватися окремо незалежно від надання основної Послуги.

Трафік - обсяг інформації, що пройшла через кінцеве обладнання Абонента.

Рахунок (для суб'єктів господарювання - Рахунок - фактура) - розрахунковий документ, де зазначена сума платежу за Послуги/Додаткові послуги згідно з чинними Тарифами.

Персональний кабінет - сторінка Абонента розміщена на веб-сайті https://tim.ua/ .

1. Предмет Договору

1.1. У відповідності до умов цього Договору Абонент замовляє та отримує на платній основі, а Провайдер та Оператор надають Абоненту Телекомунікаційні послуги під знаком для товарів і послуг "ТІМ" згідно цього публічного Договору - оферти. Його діюча версія постійно знаходиться на веб-сайті https://tim.ua/. Сторони згодні, що будь-які письмові версії Договору, Правил та Тарифів є дійсними тільки до подальшої зміни їх умов згідно цього Договору.

Відповідно до ст. 633 ЦК України цей Договір є публічним договором приєднання про надання телекомунікаційних послуг.

Всі умови дійсного Договору є обов'язковими для Абонента, Провайдера та Оператора. Перед початком отримання Телекомунікаційних послуг кожний Абонент зобов'язаний ознайомитися з умовами цього Договору. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору, він вправі не користуватися Послугами. Відповідно, Абонент, який зареєструвався в мережі з використанням наданих мережевих реквізитів вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору, дата реєстрації є датою початку надання послуг Абоненту.

Договір про надання Телекомунікаційних послуг укладається шляхом надання згоди Абонента на приєднання до даного Договору в цілому, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

Безумовний акцепт (прийняття) умов цього Договору для нових Абонентів (які бажають укласти його після дати розміщення даного Договору на сайті https://tim.ua) відповідно до ст.ст. 205, 642 ЦК України полягає в здійсненні Абонентом наступних дій, направлених на отримання Послуг:

підписання Абонентом Заявки-замовлення про приєднання до публічного договору (Додаток №1);

та внесення Абонентом на розрахунковий рахунок Провайдера місячної Абонентської плати згідно з обраним Тарифним планом та оплата замовлених Додаткових послуг;

реєстрація Абонента в мережі із використанням ідентифікаторів кінцевого обладнання.

Для Абонентів, з якими укладено договора перед датою розміщення даного Договору на https://tim.ua/, акцептом (прийняттям) данного Договору буде подальша оплата телекомунікаційних послуг за Тарифами, діючими на дату розміщення цього Договору на веб-сайті https://tim.ua.

1.2. Оператор / Провайдер надають послуги за умови, що:

адреса споживання послуги Абонента знаходиться в межах покриття Телекомунікаційної мережі Оператора;

Абонент має кінцеве обладнання, абонентське відгалуження, які здатні отримувати телекомунікаційні послуги (підключення кінцевого обладнання, яке не має сертифіката відповідності не допускається);

Абонентом сплачено кошти за замовлені послуги Оператора / Провайдера на умовах попередньої оплати, згідно чинних Тарифів.

1.3. На момент прийняття (акцептування) цього Договору Абонент проінформований про перелік послуг, та з таким згодний.

1.4. Оператор забезпечує організацію підключення Абонентського відгалуження до Телекомунікаційної мережі, та за бажанням Абонента за окрему плату надає Додаткові послуги.

1.5. Види Послуг та Додаткових послуг, які надаються та до яких забезпечується Абонентові доступ, обираються Абонентом та визначаються у Заявці-замовленні про приєднання до Публічного договору (Додаток №1).

1.6. Оператор/Провайдер не встановлюють та не несуть відповідальності за вже встановлене програмне забезпечення на кінцевому обладнанні Абонента. В тому числі порушення з боку Абонента при використанні ліцензійного програмного забезпечення.

1.7. Порядок та умови надання Послуг встановлюються даним Публічним Договором, та чинним законодавством України.

1.8. Договір може укласти будь-яка особа, яка має необхідний об'єм цивільної дієздатності, за наявності документа, що засвідчує особу. У разі, якщо Абонент в якості адреси підключення зазначив місцезнаходження за договором найму, Абонент бере на себе зобов'язання по врегулюванню будь-яких можливих суперечок, спорів і т. ін. з власником приміщення.

1.9. Послуги, надання яких згідно цього Договору забезпечується Оператором/ Провайдером, надаються на рівні показників якості та технічних параметрів надання телекомунікаційних послуг, встановлених чинним законодавством, у відповідності до Закону України «Про Телекомунікації».

2. Порядок підключення Абонента

2.1. Підключення Абонентського відгалуження до телекомунікаційної мережі здійснюється тільки фахівцями Оператора, на основі попередньої Заявки-замовлення про приєднання до публічного договору Абонента, за наступним порядком:

2.1.1. Фахівці Оператора організовують приєднання Абонентського відгалуження до телекомунікаційної мережі Оператора.

2.1.2. В квартиру, житловий будинок, нежитлове приміщення, будівлю Абонента кабель вводиться через існуючі канали.

2.1.3. Вразі відсутності ввідних каналів або неможливості провести через них кабель, фахівці Оператора за згодою Абонента та в погодженому з Абонентом місці пробурюють отвір 8-10мм, та проводять кабель через цей отвір. В даному випадку Абонент бере на себе відповідальність за можливі ушкодження будь-яких комунікацій, що сховані в стінах, та власного обладнання, меблів чи предметів інтер'єру.

2.1.4. Фахівці Оператора, не проводячи кріплення в квартирі, житловому будинку, нежитловому приміщенні, будівлі Абонента прокладають кабель до кінцевого обладнання і налаштовують його мережеві реквізити на основі даних попередньо створеного Аккаунту.

2.1.5. Надання Послуг Абоненту починається з моменту активації Аккаунту. Моментом активації Аккаунту вважається перший доступ абонентського обладнання з налаштованими мережевими реквізитами до телекомунікаційної мережі Оператора.

3. Права та обов'язки Провайдера

3.1. Провайдер зобов'язаний:

3.1.1. Інформувати про послуги та умови їх надання.

3.1.2. Забезпечувати доведення до відома Абонента інформації про зміну розміру абоненської плати шляхом розміщення повідомлення на веб-сайті: https://tim.ua/. Термін інформування про зазначені зміни має бути не менше ніж 7 (сім) днів до набуття чинності таких змін.

3.2. За заявою Абонента, у погоджений з ним термін, Провайдер надає Додаткові послуги за окрему плату відповідно до діючих Тарифів.

3.3. Провайдер має право:

3.3.1. У разі невиконання Абонентом своїх обов'язків, передбачених цим Договором, розірвати даний Договір в односторонньому порядку;

3.3.2. Змінювати вартість послуги, з попередженням про це Абонента не менше, ніж за 7 (сім) календарних днів до набуття чинності нових Тарифів шляхом оповіщення на веб-сайті: https://tim.ua/.

3.3.3. За заявою Абонента, у погоджений з ним термін, Провайдер надає додаткові сервіси за окрему плату, відповідно до діючих тарифів, затверджених Провайдером .

3.3.4. У випадку аварії або пошкодження Локальної мережі, Провайдер без попередження Абонента має право Призупинити надання Послуги. Час Призупинення Послуги не повинен перевищувати 3-х (трьох) діб з моменту Призупинення, а у випадку неможливості усунення пошкоджень у вказаний термін – у строки, передбачені нормативними документами.

4. Права та обов'язки Оператора

4.1. Оператор зобов'язаний:

4.1.1. За заявою Абонента та за його рахунок, після перевірки відповідності технічних характеристик кінцевого обладнання до технічних умов Телекомунікаційної мережі, Оператор організовує підключення Абонентського відгалуження до Телекомунікаційної мережі.

4.1.2. Абонент доручає Оператору, а Оператор покладає на себе обов'язок вести облік наданих Послуг та контролювати своєчасність та повноту платежів за їх споживання.

4.1.3. Оператор приймає заяви або повідомлення від Абонента на усунення пошкоджень Телекомунікаційної мережі із зазначенням конкретної адреси а Оператор, у свою чергу зобов'язаний усунути пошкодження.

4.1.4. Оператор надає технічну підтримку шляхом опрацювання дзвінків від Абонентів з обов’язковою аудіофіксацією.

4.1.5. Надавати послуги за встановленими показниками якості відповідно до стандартів та інших нормативних документів та умов Договору.

4.1.6. Оператор забезпечує підтримку робочого стану Телекомунікаційної мережі, організовує її Технічне обслуговування.

4.1.7. Оператор приймає заяви або повідомлення від Абонента на усунення пошкоджень Телекомунікаційної мережі із зазначенням конкретної адреси.

4.1.5. Надає телекомунікаційні послуги у строки, передбачені Договором та законодавством, направляє своїх працівників за викликом Абонента для усунення пошкоджень абонентського обладнання, виконання інших робіт.

4.1.6. У межах своїх технічних та фінансових можливостей Оператор організовує проведення профілактичних, поточних та непередбачених робіт, капітального ремонту, реконструкції та вдосконалення Телекомунікаційної мережі.

4.1.7. Об'єктивно інформувати про Послуги та умови їх надання.

4.1.8. Оператор забезпечує доведення до відома Абонента інформації про зміни Тарифів (в тому числі Абонентної плати) - через відповідні повідомлення, що розміщуються на веб-сайті https://tim.ua/. Термін інформування про зазначені зміни має бути не меншим ніж 7 (сім) календарних днів до набуття чинності таких змін.

4.1.9. Абонент доручає Оператору, а Оператор покладає на себе обов'язок вести облік наданих Послуг та контролювати своєчасність та повноту платежів за їх споживання.

4.1.10. Забезпечує правильність застосування тарифів.

4.1.11. За заявою Абонента, у погоджений з ним термін, Оператор надає Додаткові послуги за окрему плату відповідно до діючих Тарифів.

4.2. Оператор має право:

4.2.1. Припинити у встановленому порядку надання телекомунікаційних послуг у разі, якщо Абонент не провів оплату послуг.

4.2.2. У разі невиконання Абонентом своїх обов'язків, передбачених цим Договором, розірвати даний Договір.

4.2.3. Змінювати Тарифи, у тому числі розмір Абонентної плати.

4.2.4. Залучати для здійснення своїх обов'язків за цим Договором інших осіб на підставі відповідних договорів та довіреностей.

4.2.5. За власною ініціативою в односторонньому порядку розірвати даний Договір у випадку несвоєчасного виконання умов цього Договору Абонентом, або неможливості надання таких Послуг, або в будь-яких інших випадках. Якщо Оператор має намір розірвати даний Договір не з вини Абонента то він (Оператор) повинен попередньо повідомити про це Абонента за 10 (десять) днів до бажаної дати розірвання, шляхом опублікування зазначеної інформації на веб-сайті https://tim.ua/ або шляхом надіслання індивідуального повідомлення Абоненту на контактну електронну адресу/поштову Абонента. Розірвання Оператором данного Договору з вини Абонента, а саме неналежного виконання та/або невиконання умов данного Договору відбувається без попереднього попередження про це Абонента.

4.2.6. Припинити діяльність з надання телекомунікаційних послуг відповідно до законодавства.

4.2.7. За заявою Абонента, у погоджений з ним термін, Оператор надає додаткові сервіси за окрему плату, відповідно до діючих тарифів, затверджених Оператором .

4.2.8. У випадку аварії або пошкодження Локальної мережі, Оператор без попередження Абонента має право Призупинити надання Послуги. Час Призупинення Послуги по місту Прилуки не повинен перевищувати 3-х (трьох) діб з моменту Призупинення, а у випадку неможливості усунення пошкоджень у вказаний термін – у строки, передбачені нормативними документами. Поза межами міста час Призупинення Послуги не повинен перевищувати 5-ть (п’ять) діб з моменту Призупинення.

4.2.9. Відновлення абонентського відгалудження проводиться за рахунок Оператора та в терміни що не перевищують 5 (п’ять) робочих днів.

5. Права та обов'язки Абонента

5.1. Обов'язки Абонента:

5.1.1. Своєчасно ознайомитися та виконувати зобов'язання, передбачені чинним Договором (із Додатками до нього) та змінами (доповненнями) до нього в повному обсязі.

5.1.2. Не має права передавати третім особам Послуги.

5.1.3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати вартість Послуг на умовах чинних Правил, Порядку розрахунків та Тарифів (Додатків до даного Договору).

5.1.4. Не має права використовувати на комерційній основі кінцеве обладнання та/або абонентське відгалуження для надання послуг третім особам, в тому числі і за межами місця надання послуг Абоненту.

5.1.5. Не допускати використання кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.

5.1.6. Утримувати у справному стані кінцеве обладнання.

5.1.7. Періодично, не рідше одного разу на тиждень, слідкувати про зміни та/або доповнення до цього Договору (Правил, Тарифів) на веб-сайті https://tim.ua.

5.1.8. Надає Провайдеру та Оператору право на використання персональних даних про Абонента у інформаційних цілях Провайдера та Оператора.

5.1.9. Надає дозвіл на використання спільної власності (горища, сходові марші, сходи, підвали тощо) у будинку, де проживає Абонент, для прокладання, технічного та аварійного обслуговування, ремонту телекомунікаційної мережі.

5.2. Абонент має право:

5.2.1. На умовах даного Договору своєчасно отримувати Телекомунікаційні послуги встановленої якості.

5.2.2. Замовити додатково або змінити відповідно до своїх інтересів вид Послуги з числа запропонованих Провайдером та Оператором, звернувшись до Провайдера та/або Оператора з письмовою заявою за адресами Провайдера та/або Оператора, вказаними в даному Договорі.

5.2.3. Звертатись за контактними даними вказаними у даному Договорі в тому числі шляхом повідомлення на електронну адресу: root@tim.ua із письмовими скаргами та пропозиціями щодо поліпшення якості Послуг.

5.2.4. У разі невиконання Провайдером та/або Оператором своїх обов'язків, передбачених цим Договором, а також з інших причин розірвати даний Договір в односторонньому порядку попередивши письмово (заявою) Провайдера та/або Оператора за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати розірвання за юридичною адресою Провайдера та/або Оператора вказаними у даному Договорі, із зазначенням причин розірвання за умови відсутності заборгованості Абонента перед Провайдером та Оператором.

5.2.5. Призупинити надання Послуг (и) письмово попередивши про це Оператора не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до запланованої дати. Призупинення Послуг (и) можливе 1 раз на календарний місяць.

5.2.6. На перерахунок абонентної плати за час призупинення надання послуги.

5.2.7. Отримувати від Провайдера та Оператора інформацію про Послуги, Додаткові послуги та умови їх надання.

5.2.8. На повернення невикористаної частини коштів у разі відмови від попередньо оплачених послуг, замовлених за Договором, у випадках та в порядку, визначених законодавством.

6. Відповідальність Сторін

6.1. У разі порушень умов Договору винна Сторона несе відповідальність, згідно з чиним законодавством України. Провайдер та Оператор звільняються від виконання своїх обов'язків у разі виникнення форс-мажорних обставин, тобто обставин непереборної сили, передбачити які неможливо на момент підписання та/або виконання Договору, а саме: у випадках несанкціонованого втручання Абонента або будь-яких осіб у роботу Телекомунікаційної мережі, війна, воєнні дії, стихійні лиха, аварії, катастрофи, саботаж, громадські заворушення, диверсія, рішення органів державної влади, управління та/або місцевого самоврядування, скасування ліцензії на послуги, неможливість надання Послуг та Додаткових послуг за відсутності технічних можливостей та/або з інших поважних причин.

6.2. Провайдер та Оператор не несе відповідальності за неотримання Абонентом Послуг або отримання Послуг неналежної якості у випадках:

6.2.1. Провайдер та Оператор не несуть відповідальності у разі відсутності електроенергії на активному обладнанні телекомунікаційної мережі Оператора.

6.2.2. Абонент несе відповідальність у разі використання передавальних (випромінюючих) пристроїв без згоди на їх використання Державної інспекції з електрозв'язку.

6.2.4. Провайдер/Оператор не несуть відповідальності у разі невідповідності технічних характеристик Кінцевого обладнання вимогам Провайдера та Оператора, а також у разі, якщо роботи з підключення Кінцевого обладнання були виконані Абонентом самостійно.

6.2.5. Провайдер/Оператор не несуть відповідальності за несанкціоноване втручання Абонента або третіх осіб у роботу Телекомунікаційної мережі, пошкодження Телекомунікаційної мережі третіми особами.

6.3. Провайдер та Оператор не несуть відповідальності перед Абонентами, якщо відсутність (або погана якість) доступу до телекомунікаційних послуг є результатом порушення з боку Абонента правил користування Кінцевим обладнанням.

6.4. Провайдер та Оператор не несуть відповідальності за якість Телекомунікаційних послуг і перерву в їх наданні у випадках причин, на які Провайдер та Оператор не мають змоги впливати, нестабільне електропостачання, інші аварійні та непередбачувальні ситуації.

6.5. Провайдер та Оператор не несе відповідальності за зміст інформації та за будь-які негативні наслідки для Абонента чи третіх осіб від такої інформації, що передається за допомогою Телекомунікаційної мережі Оператора (в т.ч. порнографічного характеру і такої, що пропагує насильство, тощо).

6.6. Провайдер та Оператор не несуть відповідальності за порушення Абонентом умов даного пункту Договору перед третіми сторонами.

6.7. У випадку порушення Абонентом договірних відносин та чинного законодавства, що регулює відносини між Абонентом та Провайдером та/або Оператором, припинення надання послуги здійснюється без попереднього повідомлення Абонента про припинення надання послуг.

6.8. Відповідальність Оператора за надання Послуги Абоненту обмежується точкою підключення Пристроїв. Кінцеве обладнання не входить до сфери відповідальності Оператора. Оператор не здійснює заземлення будь-якого обладнання Абонента (персонального комп’ютера, роутера, тощо).

6.9. Захист від несанкціонованого доступу інших осіб до телекомунікаційного обладнання Абонента Оператором не гарантується і забезпечується Абонентом самостійно.

6.10. Оператор/ Провайдер не відшкодовує збитки Абонента, заподіяні йому в результаті використання його Паролів третіми особами у випадку недбалого зберігання Абонентом своїх Паролів. Абонент несе повну відповідальність за збереження в таємниці своїх Паролів.

6.11. Оператор / Провайдер не несе відповідальності за якість роботи ліній, каналів зв’язку, що надають іншими організаціями і розташовані за межами зони його відповідальності.

6.12. Усю відповідальність і ризики за використання інформаційних ресурсів Інтернету несе Абонент. Оператор / Провайдер не контролює доступний потік інформації, який може включати небажані для Абонента матеріали, зокрема, еротичного характеру або інформацію яка ображає честь і гідність Абонента, і не несуть за неї ніякої відповідальності.

6.13. Оператор/ Провайдер не дає жодних гарантій щодо будь –яких товарів, інформації та послуг (за вийнятком власної інформації Оператора / Провайдера), що поставляються чи надаються за допомогою Інтернету, не несе відповідальності за будь –які втрати або збитки, яких прямо чи опосередковано зазнали Абоненти чи треті особи внаслідок використання інформаційних ресурсів Інтернету чи неможливості їх використання.

6.14. Абонент, шляхом акцепту даного Договору надає згоду Оператору/Провайдеру на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до ЗУ "Про захист персональних даних".

6.15. Оператор/ Провайдер не несе відповідальності за порушення у роботі мережевого обладнання Абонента, спричинені мережевими атаками на ІР – адреси Абонента. Абонент, що встановив факт мережевої атаки на свою ІР – адресу, зобов’язаний якнайскоріше сповістити про це Оператора/Провайдера. Оператор/ Провайдер в цьому випадку має право тимчасово, аж до закінчення або ліквідації атаки, обмежити доступ до мережевих адрес Абонента для забезпечення безпеки всієї мережі і збереження часткової працездатності мережі Абонента. Оператор / Провайдер виявляє джерела мережевої атаки тільки тією мірою, яка необхідна для ліквідації і забезпечення безпеки мережі.

6.16. Абонент зобов’язується не допускати до перегляду еротичних сайтів осіб, які не досягли повноліття. Провайдер не несе відповідальності за будь-які негативні наслідки у випадку доступу до перегляду таких сайтів неповнолітніми особами.

6.17. Провайдер та Оператор не несуть відповідальності за зобов’язаннями один одного.

7. Строк дії Договору

7.1. Договір набуває чинності з моменту його прийняття Абонентом шляхом акцепту та є таким, що укладений на невизначений строк і діє до припинення дії в наступних випадках:

- відмова Абонента від отримання Послуг;

- відмова Провайдера та/ або Оператора від надання Послуг у разі порушення Абонентом умов даного Договору;

- у разі виникнення обставин непереборної сили, форс-мажору.

8. Інші умови

8.1. Всі спори і суперечності, що виникли при виконанні Договору, вирішується Сторонами шляхом переговорів.Правовідносини Сторін, не врегульовані даним Договором, регламентуються чинним законодавством України.

8.2. Всі зміни та/або доповнення до даного Договору вступають в силу після оприлюднення їх за умов цього Договору.

8.3. Абонент згодний з тим, що Провайдер та Оператор для надання Послуг має право залучати третіх осіб на підставі відповідних договорів та довіреностей.

8.4. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 р. Абонент дає згоду на обробку своїх персональних даних Провайдером та Оператором з первинних джерел (у т.ч. Паспортні дані, ідентифікаційний код) з метою забезпечення реалізації податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері телекомунікаційних послуг.

8.5. Даний Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та Термінології.

9. Місцезнаходження та реквізити

9.1. Місцезнаходження та реквізити Провайдерів телекомунікацій та Оператора

Оператор

ТОВ «ТРК «ТІМ» 

17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Юрія Коптєва, 72/1

ЄДРПОУ 31525773, ІПН 315257725160 № свід. 200052187 р/р26003302315613 Банк Філія Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 353553

 

Директор: Поломарчук О.А.

 

Провайдер

ФОП Горбель О.О.

17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Юрія Коптєва, 72/1

ІПН 2682508477

 

Провайдер

ФОП Сухрин Ю.А.

17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Юрія Коптєва, 72/1

ІПН 3135406305

 

Провайдер

ФОП Барнаш Л.В.

17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Юрія Коптєва, 72/1

ІПН 2825604568

Абонент

Завантажити додаток ТІМ-Інтернет для Android
Адреси терміналів та інструкція по оплаті
Поповнення рахунку клієнта кредитною карткою
Поповнення рахунку клієнта кредитною карткою
Продукти ESET для дому

Останні новини


19.05.2023

Увага!Акція!

Акція "Приведи друга":
Подай заявку на підключення друга, отримай місяць безкоштовного інтернету на швидкості 100Мбіт/с!

Умови:
- акція діє до 01/09/2023року;
- заявка на підключення друга в приватному секторі міста та району;
- заявка на підключення друга в квартирному будинку(при умові оплати новим абонентом       авансового платежу на 3 місяці);
- залишити свою адресу при подачі заявки на підключення друга;
- отримай разом з другом місяць безкоштовного інтернету з максимальною швидкістю 100Мбіт/с;
- безкоштовний місяць активується з моменту підключення друга до мережі інтернет. Докладніше

02.11.2022

Увага!Зміна тарифу!

Шановні абоненти, з 1-го грудня 2022 року у наших партнерів Трініті підвищується вартість передплати тарифного плану "Середній" до 129 грн. Докладніше

20.10.2022

Увага!Зміна тарифу!

Шановні абоненти, з 1-го листопада 2022 року у наших партнерів Мегого підвищується вартість передплати "Легка" до 129 грн. Докладніше

31.08.2022

Увага!Зміна тарифу!

Шановні абоненти, з 1-го листопада 2022 року вартість тарифу "Офіс 2" становитиме 700 грн/міс. Докладніше

03.08.2023

Увага! Технічні роботи!

Шановні абоненти! У зв‘язку з плановими ремонтними роботами у серверній провайдера 04/08/2023 року з 05:00 год до 07:00 год можливі короткочасні перебої в роботі послуги: 10-30 хв. Докладніше


Всі новини